ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย
“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”


Your Image

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(25 มิถุนายน 2564 - 9 กรกฎาคม 2564)

     ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้

     1. รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค (https://alcoholact.ddc.moph.go.th/act/) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

     2. รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค (https://alcoholact.ddc.moph.go.th/act/) และระบบกลางทางกฎหมาย (http://law.go.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566

     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงเปิดเผยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ดังนี้

  • รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
  • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย   


  • Copyright © by สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

    88/21 หมู่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000