รับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

รับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย

“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

รับฟังตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ข้อมูลประกอบการพิจารณา

    โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยควรปรับปรุงบทนิยาม องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งของสำนักงาน บทบัญญัติ การโฆษณา การส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำนาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทกำหนดโทษเพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญ

๑. แก้ไขนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “สื่อสารการตลาด” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
๒. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
๓. เพิ่มหมวดและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
๕. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๖. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒. สมาคมผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๔. ผู้ประกอบการ
๕. ภาคประชาสังคม (NGOs)
๖. นักวิชาการ
๗. ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
๘. พนักงานเจ้าหน้าที่
๙. ประชาชนทั่วไป


ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการแสดงความคิดเห็น
ระบบการรับฟังความคิดเห็น..ได้ปิดลงแล้ว..

ดาวน์โหลด

“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”


ดาวน์โหลด

“พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551”


สรุปการรับฟังความคิดเห็น

ดาวน์โหลด

“รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” animated-update-image-0025


ดาวน์โหลด

“รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย”